ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Νομοθετικό Πλαίσιο Βιοκαυσίμων

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο της EE που έχει τεθεί για να αυξήσει τη χρήση βιοκαυσίμων στην ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζεται παρακάτω:

1. Renewable Energy Directive (2009/28/EC)

Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) θεσπίζει συνολική πολιτική για την παραγωγή και την προώθηση της ενέργειας από ΑΠΕ στην ΕΕ. Απαιτεί από την ΕΕ να καλύψει τουλάχιστον το 20% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020 - που πρέπει να επιτευχθεί μέσω της επίτευξης μεμονωμένων εθνικών στόχων. Όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 10% των καυσίμων τους από μεταφορές προέρχονται από ΑΠΕ μέχρι το 2020.

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 η Επιτροπή δημοσίευσε μια πρόταση αναθεωρημένης οδηγίας για τις ΑΠΕ προκειμένου να καταστεί η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ΑΠΕ και να εξασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για την επίτευξη τουλάχιστον 20% ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ έως το 2030.

Η οδηγία ορίζει τους εθνικούς στόχους για την ανανεώσιμη ενέργεια για κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη την αφετηρία της και τις συνολικές δυνατότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι στόχοι αυτοί κυμαίνονται από το χαμηλό 10% στη Μάλτα έως το υψηλό 49% στη Σουηδία. Οι χώρες της ΕΕ καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους και τη γενική πορεία της πολιτικής τους για τις ΑΠΕ στα εθνικά σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια.

2. Fuel Quality Directive (2009/30/EC)

Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τις οδικές μεταφορές στην ΕΕ πρέπει να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και να διασφαλίζουν ότι τα οχήματα μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια από τη μια χώρα στην άλλη. Οι κοινοί κανόνες για την ποιότητα των καυσίμων συμβάλλουν (α) στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων (β) για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς καυσίμων και τη διασφάλιση της λειτουργίας οχημάτων παντού στην ΕΕ βάσει συμβατών καυσίμων.

Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων απαιτεί μείωση της έντασης των καυσίμων στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 6% μέχρι το 2020. Μαζί με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ρυθμίζει τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων. Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων ισχύει για:

  • τη βενζίνη, το ντίζελ και τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές
  • πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα.

Προκυμένου να ληφθούν υπόψη τα βιοκαύσιμα για τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια αειφορίας ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις από την παραγωγή τους. Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων και η οδηγία για τις ΑΠΕ ορίζουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  • Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα πρέπει να είναι χαμηλότερες από ό, τι από τα ορυκτά καύσιμα που αντικαθιστούν - τουλάχιστον το 50% (για εγκαταστάσεις άνω των 5 Οκτωβρίου 2015) και το 60% για τις νεότερες εγκαταστάσεις.
  • Οι πρώτες ύλες για τα βιοκαύσιμα δεν μπορούν να προέρχονται από γη με υψηλή βιοποικιλότητα ή με υψηλό απόθεμα άνθρακα.

3. Directive to reduce indirect land use change for biofuels and bioliquids ((EU) 2015/1513)​

Καθώς η παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα αυξάνεται, η παραγωγή τους μπορεί να συμβάλει στη μετατροπή γης όπως δάση και υγρότοποι σε γεωργικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό ονομάζεται έμμεση αλλαγή χρήσης γης (ILUC). Αυτές οι εκπομπές από την ILUC μπορούν να μειώσουν σημαντικά ή ακόμη και να εξαλείψουν την εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα. Για να ληφθεί υπόψη αυτό, η ποσότητα των βιοκαυσίμων που παράγονται από δημητριακά και άλλες καλλιέργειες πλούσιες σε άμυλο, σάκχαρα και ελαιούχες καλλιέργειες και από ενεργειακές καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε γεωργική γη που μπορεί να θεωρηθεί ως πηγή ανανεώσιμης ενέργειας περιορίζεται στο 7% μεταφορών στα κράτη μέλη το 2020

Share

Site Last Updated

Τρίτη 11 Σεπτέμβριος 2018, 14:21