ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)
Σχετικά

Σχετικά με το Έργο

Εισαγωγή/Στόχοι

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθόδου παραγωγής βιοαιθανόλης από βιοαπόβλητα με στόχο την αύξηση της προσπάθειας της Ελλάδος και της Ευρώπης στον τομέα της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων με αειφορικό τρόπο προκειμένου, να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κύριοι στόχοι του Waste2Bio είναι:

  • Να προάγει την διάδοση μιας ελπιδοφόρου τεχνολογίας διαχείρισης απορριμμάτων, στοχεύοντας στην αειφόρο διαχείριση αυτού του ρεύματος των αποβλήτων επιτυγχάνοντας έτσι την μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου
  • Να σχεδιαστεί, αναπτυχθεί, βελτιστοποιηθεί και να λειτουργήσει πιλοτικά μια μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης η οποία θα έχει την δυνατότητα μετατροπής υψηλού ποσοστού των βιοαποβλήτων σε δεύτερης γενιάς βιοαιθανόλη
  • Να μειώσει σημαντικά την ποσότητα των οικιακών βιολογικών αποβλήτων πουν οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τα απορρίμματα αυτού του τύπου
  • Να οδηγήσει στην παραγωγή ενός τελικού προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην θέση των ορυκτών καυσίμων, η χρήση των οποίων έχει αρνητικές επιπτώσεις στο
  • Να λειτουργήσει πιλοτικά μια μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης στην περιοχή υλοποίησης του έργου η οποία (μαζί με τους υπόλοιπους Δήμους της Αττικής) αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων 
Share

Site Last Updated

Τρίτη 11 Σεπτέμβριος 2018, 14:21